ارائه ی کلیه خدمات مورد نیاز مهاجرین کاریابی، پر کردن فرم های اداری، کلاس فرانسه، انگلیسی و انفورماتیک.

توضیحات: