مجید بهرامی کارشناس وام مسکن در شهر مونترال کانادا با بهترین نرخ بهره جهت صرفه جویی بیشتر در سریعترین زمان

توضیحات:

مجید بهرامی کارشناس وام مسکن در شهر مونترال کانادا

با بهترین نرخ بهره جهت صرفه جویی بیشتر در سریعترین زمان

امکان استفاده از (STEP)

SCOTIA TOTAL EQUITY PLAN

مشاوره جهت اخذ وام برای تازه واردین و دارندگان ویزای کار

امکان کش بک تا 5 درصد مبلغ وام

امکان پرداخت هزینه محضر در صورت انتقال وام از موسسات مالی دیگر

بانک مشاغل کانادا

مجید بهرامی کارشناس وام مسکن
املاک, مشاوره و سرمایه گذاری
437 Rue Saint-Jacques ,Montreal, H2Y 1P4
+15144458660