انجام تمام امور مربوط به ترجمه و تایید ترجمه و مدارک در استان کبک

توضیحات:

دفترترجمه رسمی نوشادجمال

ترجمه رسمی تمامی اسناد و مدارک

تائید ترجمه های انجام شده در ایران

تهیه و تنظیم دعوتنامه و انگیزه نامه، از ابتدا تا اخذ ویزا

ترجمه پیام های ایمیل جهت امور مهاجرت و اسپانسرشیپ همسر

ترجمه مهرهای گذرنامه برای تمدید کارت اقامت «PR» ودرخواست شهروندی کانادا

ترجمه شفاهی در دادگاه‌ها ،ادارات دولتی و غیر دولتی

تکمیل کردن تمامی فرم‌های دولتی و تحصیلی و ارائه خدمات مربوطه

دفتر ترجمه رسمی نوشادجمال

بانک مشاغل کانادا